Contact us

Chair, Hsin-Yi Lin
Center for International Exchange
Phone:
+886-4-8359000 ext.1540
Emai:
cie.ccut@gmail.com


Chung Chou University of Science and Technology


No. 6, Lane 2, Sec.3, Shan-Chiao Rd., Yuan-Lin, ChangHua,
Taiwan, R.O.C.
 

|